Med anledning av artikeln i Sydvenskan kan ni läsa brevet till kommunen i sin helhet nedan.

2013-03-20 | På gång

Hej,
jag heter Per Lindeblad och skriver till er i egenskap av styrelseordförande i ATL.
ATL har som ni känner till i flera år legat i förhandlingar med Kultur & Fritid om ett nytt hyresavtal för Rackethallen på Victoriastadion.
Våra representanter, Tomas Jonsson och Anders Bedroth, har hela tiden under förhandlingarna framfört vår ståndpunkt; – Att hyran bör sänkas för att ATL på ett ansvarsfullt sätt skall kunna driva hallen vidare.
Efter det senaste beslutet i Kultur & Fritidsnämnden verkar det tyvärr ändå som om vår syn ej fått gehör, då man trots detta föreslår ett nytt avtal på samma nivå som tidigare, dvs ca 3.082.000 kr. Detta innebär för oss i ATL en mycket stor oro för framtiden.
ATLs problem är att vårt kassaflöde fn är negativt, bla pga minskade lönebidrag och en vikande tendens på efterfrågan i hallen. Samtidigt står vi inför nödvändiga och omfattande renoveringskostnader på Smörlyckan. ATL har dessutom ej kunnat rekrytera en ny permanent Hallchef, vilket är ohållbart långsiktigt.
ATL har fullgjort samtliga amorteringar på det annuitetslån som tecknades 2001 för de skulder som uppkom på 1990-talet. Vi amorterar också varje år på lånet för Smörlyckan. Amorteringarna uppgår totalt till nästan 230.000 kr per år.
ATLs styrelse ber kommunledningen att överväga möjligheten att bevilja oss amorteringsfrihet på lånen för kommande tioårsperiod. Detta skulle förbättra vårt kassaflöde och på ett väsentligt sätt underlätta situationen i slutfasen av förhandlingarna om hyresavtalet.
Tillönskar en en trevlig helg!
Per Lindeblad och övriga styrelsen i ATL