ATLs Studentserie Tennis

Här är info om ATLs Studentserie. Anmälan till Jesper@atllund.se.

ATLs Studentserie Tennis Måndagar 21.00 – 23.00

Upplägg

Serien är uppdelad i två divisioner med vardera fyra lag. Varje lag består av tre spelare. Vem som ska spela för sitt lag görs upp helt inom laget.

Ni anmäler er som lag, kostnad är 2200 kr per lag och termin. Ifall ni inte har ett lag så anmäl er som en spelare så kan vi försöka sätta ihop ett lag alternativt sätta er på reservlistan. Ange nivå och hur länge ni har spelat i anmälan.

Alla lag spelar mot varandra inom sin division dvs. efter tre veckor har samtliga lag mötts.  Omgångarna är 4 veckor så ni spelar tre tillfällen match och har ett tillfälle för ”fritt spel”. Utnyttja även detta att eventuellt flytta en uppskjuten match till denna dag så alla matcher blir spelade. Efter omgången är klar börjar vi om igen, då har sista laget i division 1 åkt ner till division 2 och bästa laget i division 2 har gått upp i division 1.

Vid varje matchomgång spelas först en singel kl. 21:00, sedan en dubbel och avslutningsvis en singel igen. Matcherna ska vara klara 23.00.

Varje match spelas 40 minuter och räknas bara i games, dvs. det kan bli 10 – 0 i games. Det kan bli lika, detta ger en poäng var istället för två poäng till vinaren, endast avslutade game räknas.

Match

Varje match gäller två poäng. Vid vinst erhåller laget två poäng, vid oavgjort erhåller varje lag en poäng vardera.

Det är ej tillåtet att flytta matcherna utan de spelas på den tid som är angiven, ta hellre

in ytterligare reserver då så det blir match varje måndag. Stegspel fungerar bara om alla lag kommer varje gång. Ni har som sagt match tre av de fyra veckorna i omgången plus ett fritt spel tillfälle.

Efter omgången är klar börjar vi om igen, då har sista laget i division 1 åkt ner till tvåan

och bästa laget i division 2 gått upp i division 1.

Kostnad

Lagavgift är 2200 kr per lag och termin, veckor under våren (2019) är 3 – 22 dvs. 20 tillfällen.A

Anmälan

Anmälan till Jesper Nilsson på jesper@atllund.se senast 2019-01-03, ange namn på alla spelare, lagnamn, e-mail och telefonnummer till lagkapten samt nivå.

 

ATL Student Series Tennis Mondays 21.00 – 23.00

Arrangement

The series is divided into two divisions, each with four teams. Each team consists of three players. Who will play for the team is made up completely within the team.

You sign up as a team, cost is 2200 kr per team and term. If you do not have a team then register as a player so we can try to put together a team or put you on the reserve list. Enter level and how long you have played in the sign up.

All teams play against each other within their division ie. after three weeks all teams have met. The rounds are 4 weeks so you play three occasions match and have an opportunity for “free play”. Also, take this opportunity to possibly move a deferred match to this day so all matches will be played.

At each match, first single is played at 21:00, then a double and finally a single again. The matches will be completed at 23.00. Each match is played 40 minutes and is counted only in games, ie. It could be 10-0 in games. It may be a draw, this gives one point each instead of two points to the winner, only completed games are counting.

Match

Each match applies two points. In winnings, the team will receive two points, in the draw, each team will receive one point each.

It is not allowed to move the matches and should be played at the time specified within the four weeks. Add additional reserves so that it will be match every Monday. Stage/division play only works if all teams come every time. You have matches three of the four weeks in the round plus a free game opportunity.

After the round is over, we start again, then the last team in Division 1 has gone down to the second and the best team in Division 2 has gone up in Division 1.

Cost/Fee

Team fee is 2200 kr per team and semester, weeks in spring (2019) are 3 – 22 ie 20 occasions.

Registration/Sign up

Registration to Jesper Nilsson on jesper@atllund.se by 2019-01-03, enter the name of all players, team names, e-mail and telephone numbers of the team captain and level.

Sponsorer och partners